RODO

PRZEDSZKOLE KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Kto jest administratorem danych osobowych?Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Przedszkole nr 45 Zielony Zakątek  z siedzibą ul. Trzemeszeńska 12, 61-038 Poznań.
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.   Kontakt: iod3_oswiata@um.poznan.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO)
,w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także statutu jednostki, w szczególności w celu: realizacji wychowania przedszkolnego, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,prowadzenia dziennika zajęć, księgi ewidencji i innej dokumentacji wychowania przedszkolnego wymaganej przepisami prawa,weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci,udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,prowadzenia ewidencji wydanych legitymacji przedszkolnych,wydawania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz zaświadczeń,organizacji wycieczek,zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką jednostki,zapewnienia współpracy z innymi przedszkolami, szkołami, placówkami i uczelniami,zapewnienia odpowiednio wyposażonych pomieszczeń
do nauczania, wychowania i opieki, miejsca
do spożywania posiłków, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz szatni,organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla dzieci.  
Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Komu mogą być przekazywane dane osobowe?Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom,
z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, innym przedszkolom, szkołom
oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym, pielęgniarce, higienistce i stomatologowi przedszkolnemu, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: dostępu do treści danych osobowych;żądania sprostowania danych osobowych,
które są nieprawidłowe;żądania usunięcia danych osobowych, gdy:dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane,dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,Administrator nie potrzebuje już danych osobowych                       
do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.
Przedszkole – klauzula informacyjna

PRZEDSZKOLE KLAUZULA WIZERUNKOWA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ze względu na fakt, iż od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, przedstawiamy poniżej kilka przydatnych informacji nt. ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 45 Zielony Zakątek  z siedzibą przy ulicy Trzemeszeńskiej 12, 61 – 038 Poznań.
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.   Kontakt: iod3_oswiata@um.poznn.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (RODO Art. 6, ust.1, lit. c) w celu: realizacji wychowania przedszkolnego (Ustawa o Systemie Oświaty, Ustawa Prawo Oświatowe), prowadzenia dziennika zajęć lub innych dzienników wymaganych przepisami prawa (Ustawa Prawo Oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej  oraz rodzajów tej dokumentacji), weryfikacji tożsamości – upoważnienia osób odbierających dzieci (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu ws. bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach), wydawania  i prowadzenia ewidencji imiennych, ewidencji wydanych legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz e-legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych), organizacji wycieczek (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki), zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką przedszkola (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach) prowadzenia stołówki (Ustawa Prawo Oświatowe), prowadzenia biblioteki (Ustawa Prawo Oświatowe), organizacji dodatkowych wydarzeń dla dzieci (Ustawa Prawo Oświatowe, Ustawa o Systemie Oświaty).   Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas wynikający z wymienionych wyżej aktów prawnych, przepisów ordynacji podatkowej oraz czas wynikający z ochrony przed roszczeniami.
Komu przekazywane są dane osobowe?Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w realizacji obowiązku nauki, wyjazdów i wycieczek, wydarzeń i konkursów tj. dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, ubezpieczycielom, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, kancelariom prawnym, innym szkołom oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Jakie mamy prawa w związku z ochroną danych osobowych?Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy dane są przekazywane poza EOG?Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane wykorzystuje się do profilowania?Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa wymienionymi powyżej.
KLAUZULA WIZERUNKOWA – PRZEDSZKOLE

PRZEDSZKOLE KLAUZULA KONTRAHENCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ze względu na fakt, iż od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, przedstawiamy poniżej kilka przydatnych informacji nt. ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 45 Zielony Zakątek  z siedzibą przy ulicy Trzemeszeńskiej 12, 61-038 Poznań.
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.   Kontakt: iod3_oswiata@um.poznan.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności związanych z zawieraniem, realizacją i obsługą zawartej umowy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa w obszarze księgowości nakładanych na Administratora, a także czasu wynikającego z ochrony przed roszczeniami.
Komu przekazywane są dane osobowe?Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem tj. dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Jakie mamy prawa w związku z ochroną danych osobowych?Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy dane są przekazywane poza EOG?Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane wykorzystuje się do profilowania?Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zawartej umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
KLAUZULA KONTRAHENCI – PRZEDSZKOLE

Informujemy, iż w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych:

IOD nr 3:

Anna Kwiecińska

mail: iod3_mjo@um.poznan.pl

tel. 723 211 742

61 878-49-05

Zastępca:

Monika Danielak – Romańczyk

mail: iod5_mjo@um.poznan.pl

tel. 885 992 587

61 878 49 04

Skip to content

Korzystając z tej strony, akceptujesz wykorzystanie plików cookies. Polityka prywatności

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia podczas przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę. Zapoznaj się z RODO

Zamknij